Ett jämställt Västernorrland

Gemensam kraftsamling för ökad jämställdhet

För ökad jämställdhet behövs samarbete och ömsesidigt lärande. För att uppnå jämställdhet behöver vi arbeta inom våra respektive organisationer, i vår kontakt med medborgarna och tillsammans över organisationsgränserna.

Länsstrategin Ett jämställt Västernorrland anger mål och riktning för länets jämställdhetsarbete och är strategiskt väg­ledande för länets statliga myndigheter, regionen, civilsamhällesorganisationer, näringslivet och länets sju kommuner. 

För att uppnå ett jämställt Västernorrland krävs ett modigt ledarskap där vi stöttar varandra, vågar prova oss fram och anammar innovativa sätt att möta samhällsutmaningar.

Strategin är inte en handlingsplan som i detalj beskriver åtgärder och aktivite­ter. Den beskriver en gemensam riktning – Ett jämställt Västernorrland.

Nationella jämställdhetspolitiska delmål

Jämställdhet handlar om att flickor och pojkar, kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Det övergripande målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina
egna liv. 

2016 fastslog riksdag och regering sex delmål under det övergripande målet, som anger fokus och inriktning för jämställdhetspolitiken.

Regionalt prioriterade områden

Strategin är uppdelad i tre regionalt prioriterade områden med ett antal tillhörande målbilder. De prioriterade områdena har tagits fram utifrån de nationella jämställdhetspolitiska målen och har anpassats utefter regionala behov och förutsättningar i Västernorrland. Det har framför allt gjorts i samtal och diskussioner med ungdomar, sakkunniga, chefer och politiker i länet.

Vi är med - är ni?

Tillsammans gör vi jobbet!

För att Västernorrland ska bli jämställt behöver många olika aktörer bidra till arbetet. Är du verksam vid en statlig myndighet, ett lärosäte, inom regionen, en civilsamhällesorganisation, inom näringslivet eller någon av länets kommuner? Era verksamheter och insatser behövs i arbetet för ett jämställt Västernorrland. Välkomna att ansluta er.

  • Fatta ett ledningsbeslut om att ansluta sig till Ett jämställt Västernorrland
  • Skicka in en kortare presentation av hur verksamheten bidrar till/planerar att bidra till målbilderna i strategin samt vilket/vilka målbilder i strategin arbetet fokuserar på
  • Meddela namn på en kontaktperson för arbetet till Länsstyrelsen
  • Synliggöra och dela med sig av sitt jämställdhetsarbete till andra verksamheter i länet
  • Vartannat år kortfattat beskriva vilka insatser/processer som verksamheten genomfört eller som pågår

  • Övergripande stöd i arbetet med jämställdhetsintegrering
  • Plats i Länsstyrelsens regionala jämställdhetsnätverk
  • Ta del av lärande exempel kring praktiskt jämställdhetsarbete och erfarenhetsutbyte med andra verksamheter
  • Publicering på den här webbplatsen 

Anslut din verksamhet

Länsstyrelsens uppdrag

Sedan 1994 har länsstyrelsen haft i uppdrag att se till att den nationella jäm­ställdhetspolitiken får genomslag på regional och lokal nivå. Uppdraget bygger på att stödja, samordna och utveckla regionalt och lokalt jämställdhetsarbete och annat arbete som har bäring på jämställdhetsområdet, utifrån de jämställd­hetspolitiska målen. Jämställdhetsintegrering är utpekad som strategi för att genomföra arbetet.