Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

Jämställd utbildning handlar om att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning. En jämställd utbildning är en förutsättning för att kvinnor och män ska kunna nå ökad ekonomisk självständighet, för individens möjligheter till makt och inflytande i samhället samt för den personliga utvecklingen.

Bristen på jämställdhet inom utbildningsområdet består av en tydlig könssegregation inom såväl gymnasieskolan, yrkesutbildningar som högskola och universitet. Resultaten i skolan är ytterligare en måttstock på att skolan inte är jämställd. Flickor har länge presterat bättre än pojkar, samtidigt som de är mer stressade och mår sämre.


Mer information

På Jämställdhetsmyndighetens webbplats finns mer information om delmål 3.
Jämställd utbildning (jamstalldhetsmyndigheten.se)