Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Mäns våld mot kvinnor är ett samlat begrepp för det våld som flickor och kvinnor utsätts för och visar på en maktobalans mellan könen. Kunskap om makt och våld samt om stereotypa könsnormer är därför grundläggande för att förebygga och bekämpa mäns våld.

Mäns våld mot kvinnor handlar om:

  • alla former av fysiskt, psykiskt, sexuellt våld, ekonomiskt och digitalt våld, liksom hot om våld mot flickor och kvinnor
  • våld i nära relationer, riktat mot flickor, kvinnor, pojkar, män och hbtqi-personer
  • våld mot barn och barn som upplever våld i hemmet
  • hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor
  • prostitution och människohandel för sexuella ändamål och sexuell exploatering av barn
  • kommersialisering och exploatering av kvinnors kroppar i reklam, medier och pornografi.

Arbetet med det sjätte delmålet sker i enlighet med en tioårig (2017-2026) nationell strategi. Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor betonar särskilt det våldsförebyggande arbetet. Strategin har fyra målsättningar:

  1. ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
  2. förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd för våldsutsatta kvinnor och barn
  3. effektivare brottsbekämpning.
  4. förbättrad kunskap och metodutveckling.


Regional handlingsplan

I Västernorrlands län har berörda myndigheter tillsammans utarbetat en handlingsplan för länets gemensamma insatser. Detta för att uppnå det nationella delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Och att varje kvinna och man, flicka och pojke, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.
Regional handlingsplan för att motverka och förebygga mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer (lansstyrelsen.se)

Västernorrland mot våld

Som ett led av den regionala strategin och samverkan har webbplatsen Västernorrland mot våld tagits fram för att ge information till våldsutsatta, utövare av våld och omgivningen kring vilken hjälp som finns att få.
Västernorrland mot våld (vasternorrlandmotvald.se)


Mer information

På Jämställdhetsmyndighetens webbplats finns mer information om delmål 6.
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra (jamstalldhetsmyndigheten.se)