Omfördela makt och inflytande mellan kvinnor och män

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och påverka samhällets utveckling. Det innefattar repre­sentation i näringslivet, offentlig sektor, politiken och civilsamhället, och täcker både den formella och den informella makten.

I Västernorrland är uppdelningen mellan kvinnors och mäns representation på chefspositioner i offentlig och privat sektor tydlig. Fler kvinnor är chefer i offent­lig verksamhet och det motsatta förhållandet finns i privat sektor.

Makt och inflytande handlar inte enbart om representation utan även om möjlig­heten att påverka sitt eget liv och samhället i stort. När fler deltar i demokratiska processer och upplever sig vara delaktiga i samhället blir demokratin starkare.

Jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar kommer inte automatiskt, det är inte en generationsfråga, utan något som vi systematiskt behöver arbeta med inom livets alla området.

Återuppbyggnaden av Sveriges totalförsvar pågår, vilket också omfattar den civila beredskapen. Människ­ors olika förutsättningar och villkor som finns i vardagen riskerar att förstärkas i tider av kris och krig. För att klara de belastningar som samhället ställs inför under kris eller krig behöver aspekter som rör jämställdhet och frågor om människors livsvillkor och förutsättningar redan finnas integrerade i berörda verksamheter.Målbilder

  • Kvinnor och män, flickor och pojkar har samma rätt och möjlighet att forma villkoren för och delta i beslutsfattandet i samhällets alla sektorer
  • Kvinnor och män, flickor och pojkar känner tillit till samhället och är delaktiga i utvecklandet av demokratin
  • Kvinnors och flickors behov, livsvillkor och förutsättningar beaktas i högre utsträckning i uppbyggnaden av och deltagande i den civila beredskapen