Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma förutsättning för en god hälsa och erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Jämställd hälsa är ett omfattande mål och handlar om fysisk, psykisk, sexuell och reproduktiv hälsa. Målet innefattar också förebyggande folkhälsoarbete, insatser till enskilda personer inom socialtjänsten, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvård och offentligt finansierad omsorg.

Kvinnor uppger i högre utsträckning än män att de har problem med sin hälsa. Det gäller bland annat psykisk ohälsa som ökar mest bland flickor och yngre kvinnor. Kopplingen mellan hälsa och kön är tydlig, men även faktorer som ålder, funktionsnedsättning, födelseland, inkomst och utbildning, påverkar kvinnors och mäns hälsa.

Kvinnor lever längre men skattar sin hälsa som sämre och har fler år med nedsatt aktivitetsförmåga jämfört med män. Män har en kortare medellivslängd men skattar sin hälsa som brätte och har färre år med nedsatt aktivitetsförmåga.


Mer information

På Jämställdhetsmyndighetens webbplats finns mer information om delmål 5.
Jämställd hälsa (jamstalldhetsmyndigheten.se)