Jämställd utbildning och arbetsmarknad

Könsstereotypa föreställningar om vad män och kvinnor, flickor och pojkar förväntas utbilda sig till, arbeta med eller ansvara för i hemmet, påverkar deras möjligheter till personlig utveckling, hälsa och möjligheter att forma sina egna liv.

Gymnasieskolan i Västernorrland är könssegregerad. Flickor och pojkar gör i stor utsträckning könsbundna utbildningsval. Läsåret 2022/2023 var det en jämn könsfördelning på fyra av totalt nitton gymnasieprogram16. Könsstereotypa normer kring yrken bidrar till att flickor och pojkar, kvinnor och män gör olika val i utbildningssystemet vilket upp­rätthåller könssegregeringen på arbetsmarknaden.

Inkomsten från arbete är vanligtvis den största inkomstkällan vilken ligger till grund för ersättningar som sjukpenning, föräldrapenning och pension. Fler kvinnor har en lägre inkomst och arbetar mer deltid än män. Detta påverkar kvinnors sammanlagda livsinkomst negativt.

Fler kvinnor än män är sjukskrivna, vilket har flera bakomliggande orsaker, bland annat skillnader i makt att påverka sin arbetssituation och arbetstider samt större ansvar för hushållsarbete och barn.Målbilder

  • Flickor och pojkar har samma rätt, möjlighet och villkor att lyckas och må bra i skolan
  • Kvinnor och män har likvärdiga arbetsvillkor och arbetsmiljö oavsett vilken bransch de arbetar inom
  • Kvinnor och män har samma ansvar för hemarbetet och möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor
  • Fler utrikes födda kvinnor är etablerade på arbetsmarknaden, vilket ger ekonomisk självständighet