Förebygga mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor

En majoritet av våldsbrotten begås av män och pojkar och är riktad mot andra män, pojkar, kvinnor och flickor. Mäns och killars våld är idag ett samhällsproblem och uttrycker sig i gängmiljöer och kriminella nätverk, i nära relationer, på gatan, i krogmiljö, vid idrottsarenor, på arbetet och i skolan. Detta våld kan kopplas till destruktiva normer kring maskulinitet eller den frustration som dessa normer kan leda till.

Mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor, mot varandra och mot sig själva är ett allvarligt problem. För att våldet ska upphöra krävs ett kunskapsbaserat, strukturerat och långsik­tigt våldsförebyggande arbete med genusförändrande ansats. En genusföränd­rande ansats innebär att problematisera, reflektera och ifrågasätta förhållnings­sätt och föreställningar om kön.

En enkätstudie med elever i årkurs nio i Västernorrland visar att det finns stora skillnader mellan tjejers och killars livsvillkor, både i och utanför skolan. Det finns alarmerande skillnader mellan tjejers och killars psykiska hälsa. En förklaring till att tjejer i högre grad än killar rapporterar mer psykisk ohälsa är att det finns starka samband mellan hälsa och utsatthet för olika former av våld och trakasserier.Målbilder

  • Destruktiva maskulinitetsnormer motverkas
  • Livsvillkor och förutsättningar för grupper med svagt samhällsskydd beaktas särskilt i arbetet med mäns våld mot kvinnor
  • Flickor och pojkar har rätt till en skolmiljö fri från kränkningar och trakasserier